Vacatures

Op deze pagina vind je de vacatures van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht.

Deze vacature is gesloten:

Lid Raad van Toezicht met wetenschappelijk profiel

De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk. We zijn een gastvrije en open groep christenen. Als universiteit willen we in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. We dragen zorg voor de opleiding van predikanten. We richten ons op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie. Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Per 1 april 2023 treedt een van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Theologische Universiteit af. Met het oog daarop zoekt de RvT een nieuw lid met kennis van het wetenschappelijk onderwijs en betrokkenheid op het werkveld theologie.

De RvT oefent toezicht uit op het bestuur en beheer van de Theologische Universiteit. De RvT is verantwoordelijk voor de goedkeuring van onder andere het instellingsplan, het financieel jaarverslag en de begroting. Verder ondersteunt de RvT het College van Bestuur met gevraagde en ongevraagde adviezen. De RvT legt verantwoording af aan de kerken die de Theologische Universiteit in stand houden. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de minister van OC&W.
De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, zoals de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken vanaf de formele fusiedatum in mei 2023 gaan heten. Eén van de raadsleden wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad.
De RvT functioneert conform de eisen van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en houdt zich aan de code goed bestuur van de Universiteiten van Nederland (UNL).
Leden van de RvT doen hun werk vanuit een hartelijke en geestelijke verbondenheid met de kerken die de Theologische Universiteit gevestigd hebben. In de RvT wordt een evenwichtige mix van deskundigheid, expertisegebied en vaardigheden nagestreefd op de terreinen van theologie, onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, financiën en bedrijfsvoering, en maatschappelijke organisaties. Bij voorkeur is er een evenwichtige man-/vrouwverhouding. De RvT bestaat uit vijf leden. Voor de leden van de RvT gelden onderstaande vereisten en competenties.

Van de individuele leden wordt verwacht dat zij
• in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen, op basis van daartoe
door het bestuur van de universiteit aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken binnen de
universiteit;
• beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak;
• het bestuur van de universiteit kritisch bevragen op hun opvattingen en handelen, de neerslag daarvan
in voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan;
• in staat zijn onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot
gezamenlijke oordeelsvorming van de Raad te komen.
De toezichthouders beschikken gezamenlijk over:
• inzicht in de kerkelijke en publieke taak en roeping van een gereformeerde instelling voor academische
theologie en de opleiding van voorgangers;
• financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van de jaarrekening,
begroting en instellingsplan van de universiteit in relatie tot het voorgenomen c.q. gevoerde beleid;
• kennis van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, in
nationaal en internationaal verband, inclusief aspecten van organisatie en bestuur hiervan;
• inzicht in het functioneren van complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving;
• aantoonbare ruime ervaring in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in het
openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties.

Leden van de RvT:
• zijn bij voorkeur lid van een van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en verbinden zich aan het begin
van hun werkzaamheden via het ondertekeningformulier aan de leer van de kerk; ze zijn betrokken bij de
kerken en bij de universiteit; ze zijn in staat te beoordelen wat dienstbaar is aan de ontwikkeling van de
gereformeerde theologie;
• hebben kennis van en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur en over het onderscheid tussen
bestuur en toezicht; ze zijn in staat om als toezichthouder te functioneren in een complexe omgeving en
de eisen van de wet dienaangaande te vervullen;
• beschikken over de gaven van communicatie en zelfreflectie die nodig zijn om te functioneren binnen de
RvT en om het handelen van het College van Bestuur te evalueren en te toetsen;
• zijn samen in staat maatschappelijke, kerkelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn
in te schatten en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen;
• zijn samen in staat om rekenschap af te leggen, zowel aan de synode als aan de overheid en de
samenleving;
• hebben geen directe belangen bij de universiteit;
• zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer.
Voor de ontstane vacature is de RvT op zoek naar iemand met een achtergrond in het wetenschappelijk onderwijs.

Hij/zij is
• in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van de onderwijskundige en academische
ontwikkelingen;
• heeft zicht op toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen in onderwijs en wetenschap;
• beschikt bij voorkeur over een actueel netwerk in de universitaire wereld.

Procedure
Reageren op deze vacature kon tot uiterlijk 6 februari 2023 per mail: sollicitatiecommissie.rvt@tukampen.nl
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J. Westert, 06-
55714372.
De selectiegesprekken worden eind februari – begin maart gepland.

Heb je hier nog vragen over? Stuur dan een mail naar info@tukampen.nl.