Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is een van de twee controlerende gremia binnen de Theologische Universiteit. Waar de Raad van Toezicht extern toezicht houdt, doet de UR dat intern. Zij treedt op namens het personeel en de studenten van de universiteit. Om dit toezicht ten uitvoer te brengen vergadert de UR regelmatig met het College van Bestuur. Voor een aantal zaken heeft het College van Bestuur instemming nodig van de UR, voor veel andere advies. De taak en het functioneren van de UR staan uitgebreid beschreven in de Regeling Universiteitsraad.

Activiteit

De Universiteitsraad vergadert elke maand met uitzonderingen van de vakanties. Deze vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven.

Leden

De Raad bestaat uit twee geledingen, personeel en studenten, met elk drie leden. De raad wordt geleid door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

Personeelsgeleding

Dr. J.M. (Hans) Burger, voorzitter

Drs. J.J.A. (Jos) Colijn, lid

Drs. G.D. (Geert) Harmanny, lid

Studentengeleding

M. (Marije) Biesma, lid

N. (Nico) Snijder, lid

S.L. (Senne) Verhave, lid

Notulist

O.I. (Olaf) Smidt

 

Contactadres: universiteitsraad@tukampen.nl.