Missie en visie

Theologie in Kampen: spiritueel, betrokken en met diepgang

Onze identiteit

Aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht laten we ons allereerst onder de indruk brengen van God en hoe we hem leren kennen in Jezus Christus. We leven en werken in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Bij het licht van de Bijbel onderzoeken we de werkelijkheid van kerk en wereld. De Theologische Universiteit Kampen verbindt dus Bijbel en leven.

Ons werken en studeren is dienstbaar aan de verkondiging en doorwerking van het evangelie van Jezus Christus en aan de opbouw van de kerk. We dragen bij aan de ontwikkeling van de theologische wetenschap. Daarnaast dragen we bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de maatschappij.

De universiteit staat onbekommerd in de gereformeerde traditie. We vinden het belangrijk ons steeds op die traditie te herbronnen, in het besef dat die ligt ingebed in de breedte van de katholieke kerk van alle eeuwen. We zien onze gereformeerde traditie als een plaats van waaruit we ons willen verbinden met kerken en gelovigen wereldwijd.

Ons hart en onze blik zijn gericht op het komen van Gods koninkrijk. We voelen ons verbonden met de cultuur en weten ons geroepen in de samenleving. We willen de werkelijkheid van God in Christus leren zien, begrijpen en recht doen, overal waar die zich aandient.

Missie en visie

Allereerst is ons doel het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van God om nieuwe generaties te vormen voor hun dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat vervolgens in de lijn van de gereformeerde traditie om deze steeds opnieuw te verdiepen, te actualiseren en te verbinden met de wereld van vandaag en morgen waarin Christus bezig is te komen.

Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Daarom doen we dit spiritueel, betrokken en met diepgang. In deze drie woorden leggen we onze visie op ons gelovig bezig-zijn, op onze relatie tot God, Zijn wereld en tot elkaar, en op de kwaliteit van ons werk.

 Spiritueel:           We zijn gelovige wetenschappers, levend uit Jezus Christus en met liefde voor God.  Onze gerichtheid op God betekent dat we bescheiden, zoekend en biddend, maar ook onbekommerd, vrijmoedig en verwachtend onderweg zijn. Wij willen elkaar en anderen inspireren en voorgaan in een gelovig bestaan.

Betrokken:          We zijn bij alles wat we doen betrokken op God, zijn openbaring, zijn kerk en zijn wereld. We hebben in ons werk oog voor onze medemens, voor Gods schepping en zijn als universiteitsgemeenschap sterk betrokken op elkaar. Ons werk heeft zeggingskracht voor de wereld van vandaag.

Diepgang:           We doen academisch werk. Dat betekent voor ons dat we eerlijk en grondig nadenken en niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden. We verhouden ons tot de actuele stand van zaken van ons vakgebied. We verrichten kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en relevant onderzoek.