Missie en visie

Missie

Het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van God om nieuwe generaties te vormen  voor hun dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de lijn van de gereformeerde traditie, die we steeds opnieuw onderzoeken, actualiseren en verbinden met de wereld van vandaag en morgen, waarin Christus bezig is te komen.

Visie

Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Onze academische gemeenschap is betrokken, inspirerend en betrouwbaar. Deze drie woorden staan voor  ons gelovig bezig-zijn, onze relatie tot God, zijn wereld en elkaar, en de kwaliteit van ons werk.

Betrokken

We zijn bij alles wat we doen betrokken op God, zijn openbaring, zijn kerk en zijn wereld. We hebben in ons werk oog voor onze medemens, voor Gods schepping en zijn als universiteitsgemeenschap sterk betrokken op ons vak en op elkaar. Ons werk heeft zeggingskracht voor de wereld van vandaag.

Inspirerend

We zijn gelovige wetenschappers, levend uit Jezus Christus en met liefde voor  God. Onze gerichtheid op God betekent dat we bescheiden, zoekend en biddend, maar ook onbekommerd, vrijmoedig en verwachtend onderweg zijn. Wij willen elkaar en anderen inspireren en voorgaan in een gelovig bestaan.

Betrouwbaar

We doen academisch werk. Dat betekent voor ons dat we eerlijk en grondig nadenken en niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden. We verhouden ons tot de actuele stand van zaken van ons vakgebied. We verrichten kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en relevant onderzoek.