De Theologische Universiteit Kampen onderschrijft de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. 

Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze regeling voorziet in een procedure voor melding en behandeling van mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Deze regeling sluit aan bij het landelijke LOWI reglement, waarbij de TU Kampen is aangesloten.

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit is hieronder te vinden.

Het eerste aanspreekpunt is de universitaire vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit, prof. dr. P.H.R van Houwelingen. Met hem kunt u mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit, alsmede eventuele vervolgstappen, op vertrouwelijke basis bespreken.

Daadwerkelijke meldingen over (mogelijke) schendingen van de wetenschappelijke integriteit worden behandeld door de commissie, bestaande uit wetenschappers van de vier levensbeschouwelijke universiteiten (PThU, UvH, TUA en TUK).

Klachten kunt u richten aan de secretaris van de commissie, de heer D.J (Dominique) de Boer: djdeboer@pthu.nl

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de websites van de VSNU, NWO, de KNAW, en het LOWI.

Meer weten? Mail of bel

P.H.R. van Houwelingen

phrvanhouwelingen@tukampen.nl

038-4471710