Wetenschappelijke integriteit

De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht onderschrijft de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. De gedragscode definieert vijf principes en 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen. Met deze code sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Ter bescherming en waarborging van die integriteit heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze regeling voorziet in een procedure voor melding en behandeling van mogelijke schendingen van de integriteit. Deze regeling sluit aan bij het landelijke LOWI reglement, waarbij de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht is aangesloten.

De Nederlandse gedragscode integriteit is onder dit artikel te vinden.

Het eerste aanspreekpunt is de universitaire vertrouwenspersoon prof. dr. P.H.R van Houwelingen. Met hem kunt u mogelijke schendingen van die integriteit, alsmede eventuele vervolgstappen, op vertrouwelijke basis bespreken.

Daadwerkelijke meldingen over (mogelijke) schendingen van de integriteit worden behandeld door de commissie, bestaande uit wetenschappers van de vier levensbeschouwelijke universiteiten (PThU, UvH, TUA en de TU Kampen | Utrecht).

Klachten kunt u richten aan de secretaris van de commissie, de heer D.J (Dominique) de Boer: djdeboer@pthu.nl.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de websites van de VSNU, NWO, de KNAW, en het LOWI.