Politiek en Recht, periode C

In periode C kun je aan de TU Kampen | Utrecht de minor Politiek en Recht (10 EC) volgen. Na een introductie in de opzet en inhoud van de module, die mee tot stand komt in het licht van één of meer praktijken of urgente maatschappelijke thema’s, volgt eerst een fase waarin via hoor- en werkcolleges basale kennis wordt verworven van inhouden uit de politieke wetenschappen, de rechtswetenschap, de politieke theologie en het kerkrecht. Daarbij vormen urgente hedendaagse fenomenen en thema’s ingang en illustratie. Daarbij gaat het onder meer om de huidige crisis van de democratie en de uitdaging van het populisme, vragen rond nationale identiteiten en minderheden en publieke moraal, conflicten van grondrechten, de plaats van natiestaten in een glocale wereld, en de verhoudingen tussen respectievelijk kerk en staat, en religie en publiek domein.

Via één of meer exemplarische publicaties maakt men kennis met methoden die in de genoemde vakgebieden gangbaar zijn. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde traditie wordt gezocht naar een theologische en levensbeschouwelijke duiding van de genoemde fenomenen en trends, die dienstbaar kan worden aan een constructieve christelijke houding.

Parallel daaraan worden bij ‘sense-making’ (profiel van Track 2) passende vaardigheden met betrekking tot schrijven, presenteren en debatteren in het kader van een publieke dialoog ingeoefend.

Deze lijnen monden uit in een door zelfstudie voorbereide studiedag. Daarin komt het tot een dialoog tussen de docenten uit de verschillende disciplines. Zo mogelijk en indien wenselijk geven daaraan ook andere politieke, juridische en/of theologische specialisten een bijdrage. Ook de studenten spelen een actieve rol in de publieke dialoog.

De module Politiek en Recht (10 EC) loopt vervolgens uit op een project waarin de studenten een op een praktijk gerichte activiteit uitvoeren. Zowel als werkstuk (analyse, advies, beleidsstuk, bijdrage in een publiek debat etc.), als door een handeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan debat, ingezonden, interview. Dit project heeft betrekking op een actueel en urgent thema of maatschappelijk fenomeen op het terrein van politiek en recht. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van de opdracht en het aantal studenten kan het hierbij ook gaan om een groepswerkstuk/–presentatie.