Kerkrecht.nl

Veruit de belangrijkste website als het gaat om kerkrecht in Nederland, is www.kerkrecht.nl, met ruim 6 miljoen records.

Kerkrecht.nl is bedoeld als een kennisbank ten dienste van ieder die kerkrechtelijke informatie zoekt, zowel voor actueel kerkelijk gebruik als voor opleidings- en andere studiedoelen. Te denken is aan: kerkleden, theologiestudenten, predikanten, pastores, catecheten, ouderlingen, diakenen, civiele juristen, notarissen, journalisten, enz. Ook buiten Nederland weten velen de website te vinden. Kerkrecht.nl heeft 18.000 unieke bezoekers per maand. Het is de wens van de huidige beheerder bijvoorbeeld om het beschikbare kerkrecht in de database sterk uit te breiden en ook andere ‘klassiekers’ toegankelijk te maken. Een andere wens van een van de hoogleraren is meer bronnen uit het statelijke recht op te nemen. Nadat het functioneel ontwerp gereed is wordt dit technisch omgezet naar een complete website met gebruiksvriendelijk CMS. Daarbij wordt de bestaande data en indien gewenst ook nieuwe toegevoegd aan de nieuwe website. Het resultaat is een nieuwe, gebruiksvriendelijke website met de focus op verbeterde gebruikerservaring, afgestemd op de wensen en behoeften van gebruiker.

GEVRAAGD   € 22.000 eenmalig.

Wilt u een bijdrage leveren aan kerkrecht.nl?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -

Meer weten? Mail of bel

J.W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710