Anbi

De Belastingdienst heeft de Theologische Universiteit Kampen de zogenaamde ANBI-status verleend. De universiteit is dus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften aan de Theologische Universiteit Kampen zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

De naam van de instelling
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Theologische Universiteit Kampen

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

818513263, Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

Post- en bezoekadres
Broederweg 15
8261 GS Kampen

Doelstelling van de ANBI

  • het in stand houden van de Theologische Universiteit Kampen;
  • ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie
  • nieuwe generaties te vormen voor hun dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de lijn van de gereformeerde traditie
  • kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en zichtbaarheid te vergroten
  • academische bestudering van de Bijbel en de theologische vorming van predikanten en wetenschappers
  • kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden
  • resultaten van het onderzoek worden actief toegankelijk en beschikbaar gemaakt voor een breed publiek van bijvoorbeeld wetenschappers, professionals, kerkleden en belangstellenden.
  • de stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
In het instellingsplan is het beleidsplan beschreven van de Theologische Universiteit Kampen.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties
Voorzitter en lid

College van bestuur
Het bestuur van de Theologische Universiteit ligt ten eerste bij het College van Bestuur. Het college van bestuur is dus belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan.

Prof. dr. R. (Roel) Kuiper is voorzitter College van Bestuur en rector en Drs. J.W. (Pim) Boven is lid College van Bestuur.

Raad van Toezicht
De namen van de leden van de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Kampen zijn op deze pagina te vinden.

Beloningsbeleid

De TU Kampen is volger van de CAO VSNU. Het beloningsbeleid van medewerkers is dus conform CAO VSNU, volgens de systematiek van het Universitair Functie Ordenen. Het beloningsbeleid van het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht conform de Wet Normering Topinkomens. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in het jaarverslag van de universiteit, welke vervolgens te vinden is op de website.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Theologische Universiteit Kampen te vinden.

Financiële verantwoording
Tot slot: in de financiële jaarrekening (opgenomen in het jaarverslag) is de financiële verantwoording van de Theologische Universiteit Kampen te vinden.